Academy_Header.jpg
Academy_Header.jpg

Lao Training


SCROLL DOWN

Lao Training


ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ສະຖາບັນ Alongsiders

ສະຖາບັນ Alongsiders ແມ່ນຫຼັກສູດການຮຽນແບບອອນລາຍ, ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສອນໃຫ້ພວກທ່ານທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການກາຍເປັນສາວົກຜູ້ຕິດຕາມ Alongsiders ຂອງທ່ານເອງ. ມີໂມດູນໃນການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ 12 ໂມດູນ. ແຕ່ລະໂມດູນ ແມ່ນມີວິດີໂອສອນ, ການສຶກສາພຣະຄໍາພີໄບໂບລແບບກະທັດຮັດ ແລະ ບັນດາຄໍາຖາມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຄິດຜ່ານປະເດັນຕ່າງໆ. ແຕ່ລະໂມດູນ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເອົານໍາໄປໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາໃນສົກຮຽນຖັດໄປ, ກະລຸນາເບິ່ງວິດີໂອດັ່ງກ່າວ, ແລ້ວໃຫ້ຄລິກທີ່ປຸ່ມດ້ານລຸ່ມ.